Common Specialities
{{speciality.keyWord}}
Common Issues
{{issue.keyWord}}
Common Treatments
{{treatment.keyWord}}
विहंगावलोकन

टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet)

Manufacturer: Ttk Healthcare Ltd
Prescription vs.OTC: डॉक्टर सल्ला आवश्यक आहे
Last Updated: December 27, 2018

टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) उच्च रक्तदाब हाताळण्यासाठी वापरल्या जाणायाघ औषधािंच्या कुटुिंबातील आहे. गिंभीर ल्स्ट्िती उदा. स्ट्रोक, हृदयरोग, हृदयरोग आणण अगदी मृत्यू हे देखील प्रभावी आहे. टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात चािंगल्या ब्लड प्रेशरचे स्ट्तर राखण्यास मदत करते. उच्च रक्तदाबामुळे ग्रस्ट्त असलेल्या रुग्णािंमध्ये ते रक्तदाब कमी करू शकतात.

टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) रक्तवादहन्या रूिंद आणण dilating करून कायघ करते, जे त्यािंना आराम. मूत्रवपिंडाने अनतररक्त मीठ आणण पाणी बाहेर पडू ददले तर रक्तदाब कमी होतो. म्हणूनच, टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) उच्च रक्तदाब उपचार म्हणून अत्यिंत प्रभावी आहे.

टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) हे एक औषध आहे ज्याला एिंल्जयोटॅल्न्सन ररसेप्टर ब्लॉकर ककिंवा ARB असेही म्हणतात. या औषध उच्च रक्तदाब ककिंवा उच्च रक्तदाब उपचार करण्यासाठी वापरले जाते हृदयरोग, स्ट्रोक आणण हृदयरोग यािंसारख्या ल्स्ट्िती ववकलसत होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी रुग्णािंना ददले जाते.

एिंल्जयटेल्न्सनचा प्रभाव अवरोथधत टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) कायघ करते. एिंल्जयॅटेल्न्सन द्ववतीय सिंप्रेरकाने हा ररसेप्टर सकिय करणे टाळतो, ज्यामुळे रक्तदाब िोड्या प्रमाणात वाढू शकतो, जेव्हा तो कमी असतो. रक्तवादहन्यािंच्या स्ट्नायूिंना थचरून देणे आणण आराम करणे यामुळे रक्तदाब कमी करता येतो. यामुळे आपल्या ककडनीस जास्ट्तीतजास्ट्त पाणी आणण मीठ काढून टाकण्यास मदत होते. औषधाची ननयलमतपणे लशफारस केलेली औषधे म्हणजे 40 एमजी टॅब्लेट, ददवसातून एकदा घेतली जाते. आपण हृदय गिंभीर ल्स्ट्िती ग्रस्ट्त असल्यास, डॉक्टर 80 एमजी पयंत डोस वाढू शकते. ही औषधे डॉक्टरािंच्या प्रतीनुसार करणे महत्त्वाचे आहे, आपण कोसघ पूणघ होईपयंत आपण डोसवर वगळू नये, आणण आपण ववसरल्यास, त्यासाठी अनतररक्त डोस घेऊ नका.

ज्या गभघवती मदहला ककिंवा गभघवती ल्स्ट्त्रयािंना गभघधारणेचा प्रयत्न करत आहेत त्यािंना या औषधािंचा वापर करण्यास टाळावे, कारण यामुळे बाळाच्या ववकासास धोका ननमाघण होऊ शकतो. हे प्रत्येकासाठी योग्य नसू शकते, कारण या औषधािंचा वापर केल्याने यकृत रोग, ककडनी फेल, हृदयरोग, मधुमेह आणण ऍलजी सारख्या ववकारामुळे प्रभाववत रुग्णािंसाठी गुिंतागुिंत होऊ शकते. जर आपण या ल्स्ट्ितीिंपासून ग्रस्ट्त असाल तर आपण हे औषध करण्यापूवी हे डॉक्टरािंना कळवा.

टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) चे साध्या दुष्पररणाम म्हणजे अनतसार, डोकेदुखी, उलट्या होणे, मळमळ, छातीचा दाब, िकवा, शरीर आणण स्ट्नायू वेदना. हे दुष्पररणाम अल्पवयीन आहेत आणण सामान्यत: एक ककिंवा दोन आठवड्यामध्ये अदृश्य होतात. ते दीघघ कालावधीसाठी चालू रादहल्यास, आपल्या डॉक्टरािंशी सिंपकघ साधा. प्रमुख दुष्पररणामािंमध्ये चक्कर येणे, मळमळ, हातािंची सूज, गुडघ्या व पाय आणण अचानक वजन वाढणे यािंचा समावेश आहे. या औषधासाठी आपल्याला अॅलजी असल्यास, आपण जीभ, गले ककिंवा चेहरा, दिंगली, खाजपणा आणण श्वासाची समस्ट्या यासारख्या लक्षणे अनुभवू शकाल. आपल्याला एलजीची प्रनतकिया असल्यास, हे औषध वापरणे बिंद करणे आणण ताबडतोब आपल्या डॉक्टरािंशी सिंपकघ करावा असे लशफारसीय आहे.

हे औषध नकारात्मक मागांनी इतर औषधे आणण अल्कोहोल यािंच्याशी सिंवाद साधते. म्हणूनच, आपण आपल्या डॉक्टरािंनी आपल्याला घेत असलेल्या इतर सवघ औषधािंच्या मादहतीची सुरुवात करुन घ्यावी.

Information given here is based on the salt and content of the medicine. Effect and uses of medicine may vary from person to person. It is advicable to consult a Cardiologist before using this medicine.

 • Hypertension

  टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) हायपरटेन्शनच्या उपचाराने वापरले जाते जे आनुविंलशक आणण / ककिंवा पयाघवरणीय घटकािंमुळे रक्तदाब वाढते.
 • Cardiovascular Risk Reduction

  टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) चा वापर हृदयाशी सिंबिंथधत रोगास येणारी जोखीम कमी करण्यासाठी होतो जसे वृद्ध लोकािंच्या हृदयावरील रोग आणण वृद्ध लोकसिंख्येतील स्ट्रोक.
 • Allergy

  आपण टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) ऍलर्जी असल्यास नंतर हे औषध टाळा.
 • Aliskiren

  मधुमेह आणण मूत्रवपिंडाच्या रोगािंसह 60 लमली / लम पेक्षा कमी असलेल्या िॅकॉलसह वृद्ध जनतेमध्ये या औषधािंचा वापर करण्याची लशफारस केली जात नाही.
 • प्रभाव किती कालावधीचा आहे?

  ही औषध मुख्यत्वे में ववष्ठेतून बाहेर टाकली जाते आणण पररणाम जवळपास 24 तासािंच्या कालावधीसाठी असतो.
 • औषधांचा प्रभाव कधी सुरू होतो?

  प्रशासनाच्या 1 ते 2 तासािंच्या आत या औषधािंचा सवाघथधक पररणाम ददसून येतो.
 • कोणतीही गर्भधारणेची चेतावणी आणि खबरदारी आहे का?

  ही औषध गभघवती मदहलािंसाठी लशफारस केलेली नाही
 • ते वापरण्याची सवय आहे का?

  कोणतीही सवय न रूिंदावण्याची प्रवृत्ती नोंदवली गेली आहे.
 • कोणत्याही स्तनपान चेतावणी आहे का?

  स्तनपान करणारी महिलांसाठी या औषधांची शिफारस केलेली नाही.

खाली औषधेंची यादी आहे जी संरचना आणि सामर्थ्य सारखीच आहे टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) आणि म्हणूनच तो पर्याय म्हणून वापरला जाऊ शकतो

 • गमावलेल्या डोससाठी काही सूचना आहेत का?

  क्षुल्लक डोस शक्य नततक्या लवकर घ्या. आपल्या पुढच्या अनुसूथचत डोससाठी वेळ आधीच असेल तर लमस्ट्ड डॉज़ वगळण्याची लशफारस केली जाते
 • जास्त प्रमाणात औषधे घेण्याची कोणतीही चेतावणी आहे का?

  अनतदक्षता ववभागात जर आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार घ्यावे ककिंवा डॉक्टरशी सिंपकघ साधा.
 • India

 • United States

 • Japan

टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) displaces angiotensin II with very high affinity from its binding site at the AT1 receptor subtype, which is responsible for the known actions of angiotensin II

जेव्हा आपण एकापेक्षा जास्त औषधे घेता किंवा त्यात काही पदार्थ किंवा पेये घालता तेव्हा आपण औषधाशी संवाद साधण्याचा धोका असतो.

 • रोगाशी संवाद

  Congestive Heart Failure

  टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) हृदयावरणातील हृदयरोग (विशेषतः खंड किंवा सोडीयम वगळणे) असलेल्या रूग्णांमध्ये सावध रहा. या औषधासाठी क्षुल्लक हायपोटेक्शनवर विपरीत परिणाम होत नाही. हे सहसा पूर्ववत केले जाते
 • अल्कोहोल सह संवाद

  Alcohol

  या औषधाने अल्कोहोलचा वापर केल्यास रक्तदाब कमी होतो आणण चक्कर आदी, डोकेदुखी आणण हृदयातील बदलािंमध्ये बदल होऊ शकतो. जर आपल्याला ही लक्षणे ददसली तर वाहन चालववणे ककिंवा भारी यिंत्रे टाळा.
 • लॅब चाचणीसह परस्परसंवाद

  Lab

  माहिती उपलब्ध नाही
 • अन्न सह संवाद

  Food

  माहिती उपलब्ध नाही
 • औषधे सह संवाद

  अॅलिसिअर (Aliskiren)

  60 लमली / लमननट पेक्षा कमी असलेल्या िॅकककसह मधुमेह आणण मूत्रवपिंडाच्या आजारासह ववशेषत: वृद्ध जनतेमध्ये या औषधािंचा वापर करण्याची लशफारस केली जात नाही. जर ही औषधे एकत्र घेतली तर आपण कमकुवतपणा, गोंधळ आणण अननयलमत हृदयाचा ठरू शकतो. रक्तदाब आणण ककडनीच्या कायाघच्या तपासण्या ननयलमतपणे करणे आवश्यक आहे. पयाघयी औषध डॉक्टरािंच्या देखरेखीखाली ववचारात घेतले पादहजे.

  कॅपटोपरील (Captopril)

  या औषधािंचा वापर करण्याची लशफारस केलेली नाही कारण त्यामुळे ककडनीच्या कमजोरी आणण कमी रक्तदाब वाढू शकतो. जर ही औषधे एकत्र घेतली तर आपल्याला अशक्तपणा, गोंधळ आणण अननयलमत धडधड जाणवू शकतो. रक्तदाब आणण ककडनीच्या कायाघच्या तपासण्या ननयलमतपणे करणे आवश्यक आहे. पयाघयी औषध डॉक्टरािंच्या देखरेखीखाली ववचारात घेतले पादहजे.

  डेक्समेथेसोन (Dexamethasone)

  जर ही औषधे एकत्र घेतली तर टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) चा इल्च्छत पररणाम प्राप्त होणार नाही. जर 1 आठवड्यापेक्षा जास्ट्त कालावधीसाठी डेक्सॅमेिेसोन घेतले तर हे सिंवाद जास्ट्त घडू शकतात. जर आपल्याला अचानक वजन वाढणे, हात आणण पाय सूज आल्या तर डॉक्टरािंना कळवा. जर आचारसिंदहता आवश्यक असेल तर योग्य डोसचे समायोजन डॉक्टरािंच्या देखरेखीखाली करावे. रक्तदाब आणण ककडनीच्या कायाघच्या तपासण्या ननयलमतपणे करणे आवश्यक आहे.

  डिस्लोफेनाक (Diclofenac)

  जर ही औषधे एकत्र घेतली तर टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) चे इल्च्छत पररणाम प्राप्त होणार नाही. मूत्रवपिंड कमजोरी होण्याची शक्यता वाढते जर या औषधे ववशेषतः वृद्ध लोकसिंख्येमध्ये ककिंवा पूवघ-अल्स्ट्तत्वात असलेल्या मूत्रवपिंडाच्या आजाराबरोबर एकत्र केल्या असतील तर. जर आपल्याला लठ्ठपणा कमी झाला असेल ककिंवा वजन कमी झाल्यामुळे ककिंवा वजन कमी झाल्यास डॉक्टरािंना कळवा. रक्तदाब आणण ककडनीच्या कायाघच्या तपासण्या ननयलमतपणे करणे आवश्यक आहे.

  इंसुलिन (Insulin)

  ही औषधे एकत्र घेतली तर इन्सूललनचा प्रभाव वाढेल. जर ही औषधे एकत्र घेतली तर आपल्याला चक्कर येणे, डोकेदुखी, घाम येणे आवरू शकते. रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीवर ननयलमत देखरेख आवश्यक आहे. योग्य डोस समायोजन ककिंवा वैकल्ल्पक औषध डॉक्टरािंच्या देखरेखीखाली करावे.
Disclaimer: The information produced here is best of our knowledge and experience and we have tried our best to make it as accurate and up-to-date as possible, but we would like to request that it should not be treated as a substitute for professional advice, diagnosis or treatment.

Lybrate is a medium to provide our audience with the common information on medicines and does not guarantee its accuracy or exhaustiveness. Even if there is no mention of a warning for any drug or combination, it never means that we are claiming that the drug or combination is safe for consumption without any proper consultation with an expert.

Lybrate does not take responsibility for any aspect of medicines or treatments. If you have any doubts about your medication, we strongly recommend you to see a doctor immediately.

लोकप्रिय प्रश्न आणि उत्तरे

लोकप्रिय आरोग्य टिप्स

सामुग्री सारणी
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) विषयक
हे औषध कधी शिफारसीय आहे?
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) फरक काय आहे?
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) साइड इफेक्ट्स म्हणजे काय?
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) मुख्य आकर्षण
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) यासाठी कोणते पर्याय आहेत?
डोस निर्देश काय आहेत?
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) कुठे मंजूर - कोठे?
हे औषध कसे कार्य करते?
टेलिमिटिम 40 मिलीग्राम टॅब्लेट (Telmitime 40 MG Tablet) औषधांचा संवाद काय आहे?